window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-142424577-8');

Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI INSEKTOR 1.

Kto jest administratorem paostwa danych? Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa). Powyższa polityka prywatności dotyczy usług Fundacji świadczonych przez zorganizowaną częśd przedsiębiorstwa”INSEKTOR” dane kontaktowe: numer telefonu 881 200 317, adres e-mail: insektorddd@gmail.com realizowanych przez Sebastiana Kamioskiego i Krzysztofa Królasika.2. Dlaczego przetwarzamy Paostwa Dane?A. W związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem “INSEKTOR” polegającymi na usługach ochrony i zwalczania szkodników. Tj. w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia), Paostwa dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy. B. W celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie będących naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Paostwa dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu. C. Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:  art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);  art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);  art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926). D. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeo E. W przypadku wyrażenia zgody, Paostwa dane będą przetwarzane w granicach i celu wskazanym w wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody 3. Jakie dane podlegają przetwarzaniu? Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich Paostwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosid o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonid pod numer kontaktowy). W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.

Czym jest plik Cookie/Ciasteczka?

Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, tj. www.insektor.eu Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp. Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową. Kto jest administratorem państwa danych? Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: numer telefonu: 881200317, adres e-mail: insektorddd@gmail.com w związku z realizowaną przez Sebastiana Kamińskiego i Krzysztofa Królasika zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie INSEKTOR. Cel Stosowania plików cookies przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp: Cookies techniczne: – w celu zapamiętania czy została wyrażona zgoda na pobieranie ciasteczek; – w celu zapewnienia odpowiedniego wyświetlania strony uzależnionego od wykorzystywanego urzą-dzenia; -w celu określenia czy z danego urządzenia odwiedzano wcześniej naszą stronę internetową; Cookies analityczne umieszczane są w celu polepszenia świadczonych usług i działania naszej strony internetowej, poprzez pozyskiwanie danych analitycznych, na podstawie których tworzone są statysty-ki. Zbierają informacje dotyczące ruchu na stronie, źródła ruchu i sposobu korzystania ze stron. Pozy-skane informacje są anonimowe i nie pozwalają na identyfikacje użytkownika korzystającego z porta-lu.W celu dokonania analizy i sporządzenia statystyk nasza Fundacja korzysta z usług Google, tj. Goo-gle Analytics. Szerszy zakres informacji dotyczących sposobu działania usługodawców znajduje się na https://support.google.com/analytics/answer/6004245 Cookies marketingowe umieszczane są w celach marketingowych – korzystamy z usług firmy Facebo-ok, tj. Facebook Piksel. Usługa ta polega na kierowaniu reklamy do użytkowników, którzy już byli na naszej stronie internetowej, a także na analizowaniu grupy docelowej naszych usług umożliwiając kie-rowanie naszych reklam do naszych potencjalnych klientów. Dokładne informacje o sposobie działania Facebook Piksel można znaleźć na poniższej stronie: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content Czas Przechowywania plików Cookies Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu Rodzaj zbieranych danych  Uzyskane za pomocą ciasteczek dane są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Zaliczamy do nich: – adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik – typ urządzenia – czas przebywania na stronie – podjęte czynności na stronie – lokalizację z której dokonywane jest połączenie Jakie dane wysyłamy innym podmiotom? Google oraz Facebook uzyskują od nas dane dotyczące: – adresu IP urządzenia z którego korzysta użytkownik – typu urządzenia – czasu przebywania na stronie – czynności podjętych na stronie – lokalizacji z której dokonywane jest połączenie Sposób wycofania zgody Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej: • Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek • Chrome: https://support.google.com/chrome/#topic=7438008 • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows • Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html • Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail: rodo@twojstartup.pl Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom, można znaleźć pod wskazanym adresem: www.insektorddd.pl/polityka-prywatnosci W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.