“Jedno jest pewne! Zawsze działamy skutecznie...”
881 200 317 
725 890 549
       Zapraszamy do kontaktu
Menu
Polityka prywatności
 POLITYKA PRYWATNOŚCI INSEKTOR
1. Kto jest administratorem paostwa danych?
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa).
Powyższa polityka prywatności dotyczy usług Fundacji świadczonych przez zorganizowaną częśd przedsiębiorstwa”INSEKTOR” dane kontaktowe: numer telefonu 881 200 317, adres e-mail: insektorddd@gmail.com realizowanych przez Sebastiana Kamioskiego i Krzysztofa Królasika.2. Dlaczego przetwarzamy Paostwa Dane?
A. W związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem “INSEKTOR” polegającymi na usługach ochrony i zwalczania szkodników. Tj. w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia), Paostwa dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy. B. W celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie będących naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Paostwa dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu. C. Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:  art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);  art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);  art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926). D. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeo E. W przypadku wyrażenia zgody, Paostwa dane będą przetwarzane w granicach i celu wskazanym w wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody
3. Jakie dane podlegają przetwarzaniu?
Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich Paostwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosid o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonid pod numer kontaktowy). W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.